നാസൽ ഓക്സിജൻ കാൻ‌യുല

  • Nasal Oxygen Cannula-soft Tip

    നാസൽ ഓക്സിജൻ കന്നൂല-സോഫ്റ്റ് ടിപ്പ്

    മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡിലുള്ള പിവിസിയിൽ നിന്നാണ് നാസൽ ഓക്സിജൻ കന്നൂല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൽ കണക്റ്റർ, മെയിൽ കണക്റ്റുചെയ്ത ട്യൂബ്, മൂന്ന് ചാനൽ കൺക്ടർ, ക്ലിപ്പ്, ബ്രാഞ്ച് കണക്റ്റുചെയ്ത ട്യൂബ്, നാസൽ ടിപ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

  • Nasal Oxygen Cannula

    നാസൽ ഓക്സിജൻ കന്നൂല

    മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡിലുള്ള പിവിസിയിൽ നിന്നാണ് നാസൽ ഓക്സിജൻ കന്നൂല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിൽ കണക്റ്റർ, മെയിൽ കണക്റ്റുചെയ്ത ട്യൂബ്, മൂന്ന് ചാനൽ കൺക്ടർ, ക്ലിപ്പ്, ബ്രാഞ്ച് കണക്റ്റുചെയ്ത ട്യൂബ്, നാസൽ ടിപ്പ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.