ഫിൽട്ടർ തരം കടിക്കുക

  • Bite Filter Type

    ഫിൽട്ടർ തരം കടിക്കുക

    1. ഒരു നെബുലൈസർ മാസ്ക് ഒരു സംഭരണ ​​ടാങ്കിൽ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ വാതകം കൈമാറുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി നൽകുന്നു.

    2. മാസ്ക്, ഓക്സിജൻ ട്യൂബിംഗ്, ഓക്സിജൻ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടിപ്പ്, നെബുലൈസർ പാത്രം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് നെബുലൈസർ മാസ്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    3. ഓക്സിജൻ മാസ്കുകൾ ഇരുണ്ടതും വരണ്ടതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിക്കുക.